Poučení o zpracování osobních údajů zákazníka

Já, jako zákazník/zákaznice nebo žadatel o nabídku produktů a služeb společnosti AMOND spol.s.r.o. (dále jen „Společnost“), beru na vědomí následující poučení ohledně osobních údajů, které Společnost zpracovává.

Společnost zpracovává mé osobní údaje, které mne identifikují (titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, IČO, DIČ, bydliště či sídlo) a dále číslo občanského průkazu nebo číslo pasu, kontaktní údaje včetně telefonního čísla, emailové adresy a bankovního účtu či účtů, SPZ a VIN kódu vozidla. Společnost dále uchovává komunikaci mezi mnou a Společností, a rovněž vede v evidenci údaje o mých předešlých stycích se Společností.

Jsem-li zákazníkem z důvodu opravy, nebo jiného servisního zásahu, pak Společnost také zpracovává fotografii mého vozidla a v případě řešení škodní či pojistné události zpracovává dále kopii řidičského oprávnění, údaje z pojistné smlouvy a záznamu o nehodě.

Jsem-li zákazníkem z důvodu kupní smlouvy (tedy zejména koupě vozidla, ale i souvisejícího zboží), pak Společnost také zpracovává mé osobní údaje o mém manželovi/manželce a společném jmění, to pro potřeby posouzení platnosti právního jednání. V případě podmínek aplikace zákona č. 253/2008 Sb., Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu se zpracovávají i další osobní údaje v něm uvedené a po dobu stanovenou tímto zákonem.

Důvodem pro zpracování všech výše uvedených osobních údajů je plnění právních povinností Společnosti vůči orgánům veřejné moci, dále plnění smluvních povinností mezi mnou a Společností a konečně jde o oprávněný zájem Společnosti při správě vlastního majetku. Beru na vědomí, že Společnost může mé osobní údaje předávat příslušným automobilkám v rámci zkvalitňování služeb Společnosti. V případě, že jde o koupi, Společnost může předávat mé osobní údaje společnostem poskytujícím úvěry na nákup vozidel, pojištění vozidel nebo společnostem zajišťujícím změny zápisu v registru vozidel. V případě, že jde o servis, může Společnost předávat mé osobní údaje pojišťovnám a jiným smluvním servisním partnerům pro účely opravy mého vozidla K mým osobním údajům vždy musí mít přístup i auditorská společnost, jejíž pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí.

Osobní údaje jsem Společnosti předal/a zcela dobrovolně a prohlašuji, že jsem jí předal pouze aktuální údaje. V případě, že při příštím obchodním styku se Společností dojde k jejich změně, změněné osobní údaje Společnosti nahlásím.

Chápu, že Společnost bude mít mé osobní údaje po dobu vyřízení prodeje a souvisejících služeb jako zajištění pojištění vozidla, nebo po dobu servisu či řešení opravy vozidla u Společností, a vždy dále po dobu, kterou jí jednotlivé právní předpisy ukládají osobní údaje uchovávat. Společnost je oprávněna mé osobní údaje zpracovávat pro účely plnění jejích či mých povinností dle příslušných právních předpisů po dobu maximálně 3 let počítanou od uzavření kupní smlouvy, nebo po dobu maximálně 3 let počítanou od posledního obchodního styku mezi námi, není-li právním stanovena delší lhůta. Lhůta pro uložení osobních údajů dále neskončí před uplynutím poskytnuté záruky, která může být u různých vozidel rozdílná.

Beru na vědomí, že mohu kdykoliv vůči Společnosti vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů získaných pro oprávněné zájmy Společnosti. Společnost ale může tyto údaje zpracovávat, pokud prokáže, že je potřebuje pro výkon a ochranu svých práv.

V rámci zkvalitňování služeb servisu beru na vědomí, že mé osobní údaje (jméno a příjemní, telefonní číslo) mohou být předány třetí straně za účelem ověření kvality poskytnutých služeb.

Beru na vědomí, že v areálu Společnosti je instalovaný kamerový systém se záznamem. Záznam je uchováván po dobu maximálně 3 dnů s tím, že je přemazáván novějším záznamem. Déle může být část záznamu uchovávána pouze v případě, že je to nezbytné pro uplatňování práv mých, Společnosti, nebo třetích osob (v případě úrazu, vzniku škody atp.), nebo pro potřeby vyšetřování státních orgánů.

Beru na vědomí, že Společnost vykonává funkci správce mého osobního údaje, a z tohoto důvodu se na Společnost mohu kdykoliv obracet s námitkou či dotazem na zpracování kteréhokoliv mého osobního údaje. Mohu kdykoliv žádat přístup k osobnímu údaji. Mohu se na Společnosti kdykoliv domáhat smazání či skartace všech nebo části mých osobních údajů.

V případě nesouhlasu se zpracováním či vyřízením mé námitky se mohu obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 Holešovice a rovněž se mohu obrátit se svým nárokem na odškodnění na soud. Toto poučení mi bylo v jednom vyhotovení předáno při jeho podpisu.