SMĚRNICE K ODPOVĚDNOSTI ZA COMPLIANCE

AMOND, spol. s r.o. IČ 463 59 168

Za dobu svého působení na českém trhu získala společnost AMOND, spol. s r.o. tu nejlepší pověst. Společenská odpovědnost a vysoké etické nároky na vedení společnosti i všechny zaměstnance utvořili jednoho z nejúspěšnějších obchodníků s novými (Škoda a VW) a ojetými vozidly a servisního partnera pro vozy Škoda, VW a AUDI v České republice.

Program Compliance pro nás znamená především to, že budou naši pracovníci vedle stávajících zákonů dodržovat morální principy, které široce přesahují jejich rámec. Tyto principy jsou shrnuty v zásadách chování podniku (Etický kodex) a platí pro všechny úrovně společnosti AMOND.

AMOND řídí své vztahy s dodavateli, včetně koncernu VOLKSWAGEN, podle podmínek Kodexu pro obchodní partnery, veškeré podrobnosti k tomuto tématu naleznete na www.vwgroupsupply.com. Together4Integrity (T4I) je celosvětová iniciativa uplatňovaná napříč celým koncernem Volkswagen – klíčovou roli v tomto programu hraje integrita a compliance.

ETICKÝ KODEX obsahuje všechny zásady chování společnosti a má sloužit všem zaměstnancům k lepší orientaci v otázkách slušného a čestného jednání. COMPLIANCE vytváří právní rámec, ve kterém se můžeme pohybovat, a který nás má chránit před sankcemi. INTEGRITA rozvíjí náš cit pro kritické situace a šedé zóny, které v nás vyvolávají pochybnosti a nutí nás se zamýšlet nad vlastním uvažováním, chováním a jednáním.

ZÁSADY KONCERNU VOLKSWAGEN

SYSTÉM ZPRACOVÁNÍ PODNĚTŮ, určuje, jakým způsobem zpracováváme podněty.

Naše zásady:

  • Přijímáme odpovědnost za životní prostředí a společnost.
  • Jsme upřímní, a když něco není v pořádku, ozveme se.
  • Máme odvahu k novým věcem.
  • Diverzita je součástí našeho života.
  • Jsme hrdí na svou práci.
  • Držíme slovo.
  • Naše činnost je nastavena tak, abychom nikterak nepodporovali terorismus, korupci a ostatní trestné činy.

Naše FIREMNÍ HODNOTY definují naši společnost a dělají ji nezaměnitelnou. Jak směrem dovnitř, tak i směrem ven jasně ukazují, kdo jsme a za čím stojíme. Podnikatelství je součástí našeho života a přebíráme odpovědnost jak v malých, tak i velkých úkolech. Soustředíme se na zákaznickou spokojenost. V oblasti spolupráce se jasně zaměřujeme na uznání. Přes všechny úspěchy zůstáváme pevně na zemi a vyžadujeme maximální profesionalitu. A při tom všem je pro nás obzvláště důležitá integrita a compliance. Děláme vše pro to, aby za žádných okolností nedocházelo k poškození dobrého jména naší firmy ani našich partnerů.

Dodržování zákonných předpisů a interních pravidel a zásad má ve společnosti AMOND nejvyšší prioritu. Úspěch naší společnosti je založen na bezúhonnosti a dodržování předpisů. Pro splnění těchto standardů je důležité dozvědět se o potenciálním pochybení zaměstnanců nebo dodavatelů a zastavit je. Svým systémem se snažíme zamezit vzniku majetkových škod a úniku finančních prostředků.

Nastavili jsme oznamovací systém (OZNAM.TO). Zaručujeme tak maximální možnou ochranu oznamovatelů, osob, kterých se to týká, a zaměstnanců, kteří se podílejí na vyšetřování oznámeného pochybení. To zahrnuje také nabídku možností anonymního oznámení a komunikace. Ujišťujeme, že neprovádíme žádné kroky k identifikaci anonymních oznamovatelů, kteří nezneužívají náš oznamovací systém. Odvetná opatření vůči oznamovatelům a všem osobám, které přispívají k vyšetřování, nebudou tolerována.

Osoby, které jsou do případu zapleteny, jsou považovány za nevinné, dokud se porušení zákona neprokáže. Vyšetřování budou probíhat s maximální důvěrností. Informace budou zpracovány spravedlivým, rychlým a chráněným postupem.

Jak váš podnět budeme zpracovávat? Naše společnost má dvě pověřené osoby z našeho vedení (Eva Utěšilová, Radek Prošek) a nezávislou externí osobu, představitel společnosti LEXNOVA, JUDr. Robert Pecka LL.M., kteří každé oznámení o možném pochybení zaměstnance společnosti AMOND, spol. s r.o. systematicky prověřují a zabývají se jím v souladu se zákonnými postupy.Nejprve obdržíte potvrzení o přijetí oznámení. Vyšetřovací útvar poté vaše oznámení posoudí. To zahrnuje shromáždění faktů zejména od oznamovatele. Pouze pokud toto prvotní vyhodnocení prokáže důvodné podezření na porušení předpisů, bude zahájeno vyšetřování pověřenými osobami nebo nezávislým externím vyšetřovacím oddělením. Poté výsledky šetření vyhodnotí a doporučí příslušná opatření. Informace o stavu a výsledku řízení budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.

Doba zpracování se může lišit v závislosti na předmětu doručeného oznámení, avšak bude v zákonné lhůtě. Potenciální porušení Kodexu chování pro obchodní partnery ze strany dodavatelů, včetně závažných rizik a porušování lidských práv a ochrany životního prostředí ze strany přímých a nepřímých dodavatelů, lze rovněž nahlásit vyšetřovacímu útvaru – stejně jako hlášení, která jinak vyžadují okamžitá opatření. Vyšetřovací útvar pak informuje odpovědné útvary, které záležitost odpovídajícím způsobem zpracují. To zahrnuje zejména přijetí nezbytných opatření k eliminaci porušování přijatých zásad.

Máte podnět nebo zpětnou vazbu týkající se společnosti AMOND, spol. s r.o. jejích produktů a služeb? Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se produktů (vašeho nového nebo ojetého vozidla atp.), zpětnou vazbu nebo stížnosti na služby poskytované společností AMOND, spol. s r.o. nebo našimi obchodními partnery, obraťte se prosím na naše zákaznické centrum prostřednictvím adresy: rprosek@amond.cz; eutesilova@amond.cz.

Společnost OZNAM.TO poskytuje poradenství ohledně oznamovacího systému nebo příslušní právníci zajišťují, aby byla oznámení od oznamovatelů na přání anonymně předávána k přijetí dalších opatření. Pokud se chcete obrátit na nezávislou osobu, najdete jeho kontaktní údaje zde: JUDR. Robert Pecka, LL.M., +420 737 209 716, email: pecka@lexnova.cz

Kdykoliv se můžete obrátit na pracovníka odpovědného za Compliance prostřednictvím emailu amond@amond.cz.

Ombudsmani

Společnost Porsche Česká republika jmenovala jako ombudsmany externí pracovníky. Ti poskytují poradenství ohledně oznamovacího systému nebo zajišťují, aby byla oznámení od oznamovatelů na přání anonymně předávána vyšetřovacímu úřadu.

Pokud se chcete obrátit na ombudsmana, najdete jeho kontaktní údaje zde:

https://www.ombudsmen-of-volkswagen.com.

Email S vyšetřovacím úřadem společnosti Porsche Česká republika se můžete spojit i prostřednictvím e-mailu: io@volkswagen.de, pokud se potřebujete spojit s vyšetřovacím úřadem za společnost Škoda Auto použijte prosím tuto e-mailovou adresu: compliance@skoda-auto.cz.

COMPLIANCE vytváří právní rámec, ve kterém se můžeme pohybovat a který nás má chránit před sankcemi. Nezávisle na tom, jací jsme, jaký je náš původ, orientace či přesvědčení, jaké máme úkoly či zodpovědnosti. Naším chováním a jednáním neseme odpovědnost za úspěch našeho podniku a přispíváme k trvale udržitelnému rozvoji. Naše společné hodnoty určují, jak pracujeme, jak se rozhodujeme a jak odpovědně se chováme k sobě navzájem a k ostatním okolo nás.

Statutární orgán odpovídá za aktualizaci této směrnice.

V Kladně dne 02.01.2024, ředitel Radek Prošek